برگزاری کارگاه مجازی آموزش مرور سیستماتیک و متاآنالیز (مطالعات مداخله ای)

معاونت پژوهشی دانشکده علوم پزشکی گراش برگزار می کند:

کارگاه مجازی آموزش مرور سیستماتیک و متاآنالیز (مطالعات مداخله ای)، آموزش صفر تا صد متاآنالیز در پنج جلسه (همراه با ارائه گواهی معتبر)

تاریخ و ساعت برگزاری:
جلسه اول: تعیین موضوع و جستجوی سیستماتیک (۲۳ مهر ساعت ۲۲-۱۸)
جلسه دوم: استخراج اطلاعات (۲۴ مهر ساعت ۲۲-۱۸)
جلسه سوم: مقدمات STATA و آنالیز داده ها (۲۷ مهر ساعت ۲۲-۱۸)
جلسه چهارم: آنالیز داده ها، ترسیم جداول و شکل ها (۲۹ مهر ساعت ۲۲-۱۸)
جلسه پنجم:نگارش مقاله (۱ آبان ساعت ۲۲-۱۸)

مدرسین:
دکتر امید صادقی (دکترای تخصصی تغذیه)
دکتر علیرضا میلاجردی (عضو هیئت علمی دانشگاه)
امید اسبقی (کارشناس ارشد علوم تغذیه)