معرفی مرکز

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی گراش

مدیریت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گراش زیر نظر معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه از سال ۱۳۸۰ بطور رسمی فعالیت خود را آغاز نمود

ساختار تشکیلاتی:

 مجموعه معاونت پژوهشی دانشگاه : متشکل از ۱- مدیریت توسعه پژوهش، ارزیابی تحقیقات و هماهنگی مراکز تحقیقاتی، ۲- اداره اطلاع رسانی پزشکی وشبکه پژوهش  است. این معاونت کلیه فعالیتهای پژوهشی اعضای هیات علمی، دانشجویان و کارکنان دانشگاه را جمع آوری و ارزشیابی می نماید و به منظور توانمند سازی سایر معاونت ها و گروهها، کارگاههای پژوهشی برگزار و تسهیلات مالی مورد نیاز محققین را تأمین
می نماید و با تشکیل شوراهای تخصصی از جمله شورای پژوهشی دانشگاه، شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی، شورای پژوهش در آموزش ، شورای پژوهشی اخلاق پزشکی ، کمیته اخلاق، HSR و تألیف و ترجمه فعالیت های تحقیقاتی اعضای هیأت علمی ، دانشجویان و کارکنان این دانشگاه را مورد ارزشیابی و تصویب قرار می دهد.