سرپرست مرکز تحقیقات

رئیس مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی دانشکده علوم پزشکی گراش

دکتر میرزاخلیل بهمنی

مدرک تحصیلی : دکترای تخصصی (Ph.D) ویروس شناسی پزشکی

مرتبه علمی :image006

تلفن محل کار:۰۷۸۲۲۲۳۲۳۳۹

پست الکترونیک: bahmani@gerums.ac.ir

Curriculum Vitae

 

علی یار پیروزی

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد در رشته زیست شناسی سلولی تکوینی

تلفن محل کار: ۰۷۸۲۲۲۲۸۱۰۴    داخلی ۳۲۳

پست الکترونیک: piroozi@gerums.ac.ir

pirouzi