اعضای هیأت علمی

اعضای هیأت علمی مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی


دکتر زینب کریمی

مدرک تحصیلی: دکترای PhD زیست و فناوری دارویی

مرتبه علمی: استادیار

تلفن محل کار: ۵۲۴۴۸۱۱۰۸ داخلی ۳۲۲

پست الکترونیک: karimiz@gerums.ac.ir

Curriculum Vitae


دکترمحمد جعفری

مدرک تحصیلی:

مرتبه علمی: مربی

تلفن محل کار: ۵۲۴۴۸۱۱۰۸   داخلی ۲۷۴

پست الکترونیک: jafari@gerums.ac.ir

Curriculum Vitae


دکتر برازش

مدرک تحصیلی:

مرتبه علمی:

تلفن محل کار:

پست الکترونیک:

Curriculum Vitae


دکترجعفر حسن زاده

مدرک تحصیلی :

مرتبه علمی : استاد تمام

تلفن محل کار:

پست الکترونیک: Jhasanzad@sums.ac.ir

Curriculum Vitae


دکتر مهدی محسن زاده

مدرک تحصیلی: بیولوژی تولید مثل

مرتبه علمی: مربی

تلفن محل کار: ۰۷۱۵۲۴۴۸۱۰۳  داخلی ۲۷۰

پست الکترونیک: mohsenzadeh@gerums.ac.ir

Curriculum Vitae


دکتر حکیمه اکبری

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی آناتومی پزشکی

مرتبه علمی: استادیار

تلفن محل کار: ۰۷۱۵۲۴۴۸۱۰۶   داخلی ۲۲۰

پست الکترونیک: akbarih@gerums.ac.ir

Curriculum Vitae