کنگره بین المللی تازه های سرطان های شایع دستگاه گوارش

دانشگاه علوم پزشکی گلستان کنگره بین المللی تازه های سرطان های شایع دستگاه گوارش برگزار می کند. جهت اطلاعات بیشتر به سایت GIC.goums.ac.ir مراجعه گردد.

نویسنده خبر: دکتر کریمی