برنامه پزشک پژوهشگر

برنامه پزشک پژوهشگر از سال ۱۳۹۳(Clinician – Scientist Program) با هدف رشد آکادمیک و در راستای حمایت و کاستن از روند مهاجرت نخبگان پزشکی و دندانپزشکی به خارج از کشور طراحی و تدوین شده است. این برنامه بالاترین فرصت تحصیلی آموزش عالی در وزارت بهداشت است که به پزشکان و دندانپزشکان برتر تعلق می‌گیرد تا علاوه بر تحصیل در مقاطع بالینی تخصص/فوق‌تخصص/فلوشیپ، در یک زمینه خاص تحقیقاتی مربوط به رشته بالینی خود نیز آموزش دیده و مدرک PhD نیز کسب نمایند. این برنامه مقطع جدید دانشگاهی نبوده و کوریکولوم آموزشی آن عملاً ترکیبی از محتوای دوره تخصص/فوق‌تخصص/فلوشیپ بالینی به‌علاوه دوره PhD by Research است.”

اجرای برنامه پزشک پژوهشگر در سطح دانشگاه‌های مجری برنامه پزشک پژوهشگر، در سه بعد می‌باشد اول: ظرفیت‌سازی در مراکز تحقیقات و شناسایی نخبگان واجد شرایط ورود به برنامه است. در بعد دوم همکاری دانشگاه مجری برنامه با دبیرخانه شورای راهبری برنامه پزشک پژوهشگر در برگزاری فراخوان جذب برنامه پزشک پژوهشگر و همچنین نظارت و ارزشیابی عملکرد افراد شاغل به تحصیل در برنامه پزشک پژوهشگر در آن دانشگاه است. بعد سوم توسعه کمی و کیفی مراکز میزبان برنامه براساس شرایط مندرج در آئین‌نامه برنامه پزشک پژوهشگر و قوانین و مقررات جاری، توسط دانشگاه می‌باشد.

جهت اطلاعات بیشتر و آشنائی به آئین نامه برنامه پزشک پژوهشگر به آدرسhttp://rcd.research.ac.ir/page.php?slct_pg_id=12&sid=1&slc_lang=fa مراجعه گردد.