کارگاه آشنایی با سامانه علم سنجی برگزار شد

کارگاه ” آشنایی با سامانه علم سنجی اعضای هیات علمی و پروفایل های علمی” توسط مدیریت تحقیقاتی دانشکده و با همکاری واحد علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در روز چهارشنبه ، ۱۴۰۰/۰۳/۱۹، برگزار شد. در این کارگاه علاوه بر معرفی انواع پروفایل های علمی، شرکت کنندگان با نحوه تکمیل و رفع نواقص سامانه علم سنجی آشنا شدند.