کارگاه آموزش مرور سیستماتیک و متاآنالیز

مدیریت پژوهشی دانشکده علوم پزشکی گراش در نظر دارد “کارگاه آموزش مرور سیستماتیک و متاآنالیز” را به صورت مجازی برگزار نمایند.

 

لینک ثبت نام در بخش اول کارگاه (تعیین عنوان و جستجوی سیستماتیک)
https://evnd.co/jFH2V

لینک ثبت نام در بخش دوم کارگاه (استخراج اطلاعات، مرور سیستماتیک و متاآنالیز)
https://evnd.co/KLEN6

لینک ثبت نام در بخش سوم کارگاه (متاآنالیز دوزپاسخ)
https://evnd.co/71Qkl

 

اساتید و دانشجویان متقاضی میتوانند برای دریافت کد تخفیف به مدیریت پژوهشی مراجعه نمایند.