پژوهشگران برتر انتخاب شدند

پیرو اطلاعیه انتخاب پژوهشگران برتر دانشکده علوم پزشکی گراش به مناسبت هفته پژوهش، پس از بررسی مستندات دریافتی، معاونت آموزش تحقیقات و دانشجویی فرهنگی، پژوهشگران برتر دانشکده علوم پزشکی گراش را انتخاب کرد.

بدین ترتیب آقای دکتر محمد جعفری از میان اساتید هیات علمی و آقای علی جعفرپور از میان پرسنل بیمارستان امیرالمومنین (ع) به عنوان پژوهشگران برتر انتخاب شدند.

همچنین پژوهشگران برتر دانشجویی توسط کمیته تحقیقات دانشجویی انتخاب و در مراسم هفته پژوهش مورد تجلیل قرار گرفتند.