سرپرست مرکز تحقیقات

رئیس مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی دانشکده علوم پزشکی گراش

دکتر زینب کریمی

مدرک تحصیلی : دکترای تخصصی بیوتکنولوژی دارویی

مرتبه علمی : استادیار

تلفن محل کار: ۵۲۴۴۸۱۱۰۸ داخلی ۳۲۲

پست الکترونیک: karimiz@gerums.ac.ir

Curriculum Vitae

 

علی یار پیروزی

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد در رشته زیست شناسی سلولی تکوینی

تلفن محل کار: ۰۷۸۲۲۲۲۸۱۰۴    داخلی ۳۲۳

پست الکترونیک: piroozi@gerums.ac.ir

pirouzi