اعضای هیأت علمی

اعضای هیأت علمی مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی 

 

دکتر میرزاخلیل بهمنی

مدرک تحصیلی : دکترای تخصصی (Ph.D) ویروس شناسی پزشکی

مرتبه علمی :

تلفن محل کار:۰۷۸۲۲۲۳۲۳۳۹

پست الکترونیک: bahmani@gerums.ac.ir

Curriculum Vitae

image006

مهدی محسن زاده

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد در رشته زیست شناسی تکوینی

مرتبه علمی : مربی

تلفن محل کار: ۰۷۸۲۲۲۲۸۱۱۰

پست الکترونیک: mohsenzadeh@gerums.ac.ir

Curriculum Vitae

image002

محمد جعفری

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد در رشته ایمنی شناسی پزشکی

مرتبه علمی : مربی

تلفن محل کار: ۰۷۸۲۲۲۲۸۱۱۰    داخلی ۲۳۹

پست الکترونیک: jafari@gerums.ac.ir

Curriculum Vitae

image003

دکترجعفر حسن زاده

مدرک تحصیلی :

مرتبه علمی : دانشیار

تلفن محل کار:

پست الکترونیک: Jhasanzad@sums.ac.ir

Curriculum Vitae

 

 

image004

دکترمحمد کارگر

مدرک تحصیلی :

مرتبه علمی : دانشیار

تلفن محل کار:

پست الکترونیک:

Curriculum Vitae

image005