آزمایشگاه کشت سلول

در این بخش، تحقیقات بر روی سلول های بنیادی خون بند ناف، سلول های بنیادی مغز استخوان، سلول های بنیادی پالپ دندان، سلول های عصبی و … انجام می شود که شامل امکانات زیر می باشد:

انکوباتور معمولی

انکوباتور co2

هود کلاس دو

سانترفیوژ معمولی

فریزر منفی ۷۰ درجه

یخچال

تانک ازت

میکروسکوپ اینورت