آزمایشگاه بیوشیمی

آزمایشگاه بیوشیمی (Biochemistry Lab)

این بخش از مرکز تحقیقات پروژه های تحقیقاتی بر روی آنزیم ها، بیماری ها،cell signaling  pathway   و …  انجام می شود و شامل امکانات زیر می باشد.

  • الایزا ریدر
  • الایزا واشر
  • power supply و تانک الکتروفورز
  • gel documentation system
  • سانترفیوژ یخچال دار
  • Dri Block heater
  • فریزر منفی ۲۰