آزمایشگاه ژنتیک

آزمایشگاه ژنتیک Genetic Lab

 

در این بخش بر روی انواع بیماری های  ژنتیکی، مسیرهای سیگنال دهی و  سرطان فعالیت های تحقیقاتی انجام می شود که دارای تجهیزات زیر می باشد:

  • هود کلاسΙΙ برای استخراج
  • هود کلاس Ι برای انجام PCR
  • ترموسایکلر
  • REAL-TIME PCR
  • سمپلر ها
  • یخچال معمولی ۲ عدد
  • اتو کلاو
  • اسپکتوفتومتر