آزمایشگاه بافت شناسی

آزمایشگاه بافت شناسی Histology Lab

 

در این بخش بر روی تاثیر گیاهان دارویی بر روی درمان انواع بیماری های تحقیق می شود و دارای امکانات زیر است:

  • مرکز نگهداری حیوانات
  • PH ‌ متر
  • میکروسکوپ فلورسنت
  • بن ماری
  • میکروتوم
  • ست های تشریح