آزمایشگاه تخصصی هپاتیت و ایدز

آزمایشگاه تخصصی هپاتیت و ایدز (Special Hepatitis & HIV Lab)

 

این  بخش بطور عمده روی ویروس های عامل هپاتیت (Viral Hepatitis) و ویروس های نقص ایمنی انسانی (HIV) متمرکز شده است که شامل ۲ بخش تحقیقاتی و آزمایشگاه روتین می باشد.

بخش تحقیقاتی : استفاده از تکنیک های مختلف سلولی و مولکولی شامل مهندسی ژنتیک، کشت میکروبی ، کشت سلولی یوکاریوت، Real time PCR، PCR و …می باشد.

بخش آزمایشگاه روتین: در این بخش که از تکنیک های مختلفی نظیر الایزا ، Real time PCR، PCR و … استفاده می شود تست های تشخیصی برای انواع ویروس ها گذاشته می شود.