حوزه معاونت تحقیقات و فناوری

سرپرست معاونت پژوهشی و آموزشی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گراش

دکتر مهدی محسن زاده

سمت : سرپرست معاونت پژوهشی و آموزشی

مدرک تحصیلی : دکترای بیولوژی تولید مثل

پست الکترونیک :mohsenzadeh@gerums.ac.ir

تلفن تماس : ۰۷۱۵۲۴۵۲۳۳۹