برنامه استراتژیک

نهادینه کردن پژوهش در نظام ارائه خدمات دانشگاه

ایجاد و تقویت شبکه حمایت طلبی از نخبگان، فارغ التحصیلان و سایر افراد ذی نفوذ مرتبط با دانشگاه در راستای اهداف معاونت

ارتقا کمی و کیفی پژوهش های بنیادی و کاربردی متناسب با اولویت های تحقیقاتی کشور

برقراری ارتباط با مراکز ملی و بین المللی معتبر و حمایت از پژوهش ها و انتشارات مشترک

تقویت و توسعه پژوهش های دانشجویی

ساماندهی و تقویت نظام انگیزشی پژوهش و پژوهشگری/ اصلاح و بهبود شیوه های تشویق و ترغیب تولیدات عملی

گسترش حمایت های مادی و معنوی از پژوهشگران و نوآوران

بهبود نظام نظارت، پایش و ارزیابی عملکرد و اجرای سیستم های بهبود

توسعه، تقویت و افزایش کارآیی مراکز تحقیقاتی و فن آور محور

راه اندازی، تجهیز و توسعه زیر ساخت های تولید پژوهش های با کیفیت بالا

تقویت توان علمی، ارتقا دانش و مهارت مدیران، کارکنان و پژوهشگران

برگزاری کارگاه ها، سمینارها و همایش ها به منظور ارتقا سطح علمی دانشجویان، کارکنام و اعضای هیات علمی دانشگاه