فرم ها

 پرسش نامه ها

 

ردیف عنوان پرسشنامه
۱ پرسشنامه طرح تحقیقاتی
۲ پرسشنامه طرح تحقیقاتی (انگلیسی)
۳ پرسشنامه طرح تحقیقاتی دانشجویی
۴ پرسشنامه HSR
۵ فرم پیش پروپوزال طرح های HSR
       ۶        پرسشنامه طرح فناورانه

 

 

 

فرم های مالی

 

ردیف عنوان فرم
۱ فرم درخواست قسط اعتبار طرح تحقیقاتی
۲ فرم درخواست حق الزحمه پرسنلی (طرح پژوهشی)
۳ فرم درخواست حق الزحمه پرسنلی (مرکزی)
۴ فرم درخواست پرداخت فاکتور
۵ نمونه فرم قرار داد جدید طرح های تحقیقاتی
۶ فرم تعهد اموالی نمودن تجهیزات طرح های پژوهشی
۷ فرم تایید پرداخت همزمان دو قسط طرح های پژوهشی
۸ جدول محاسبه هزینه 
۹   فرم تسویه حساب معاونت پژوهشی

 

 

 

 

فرم های مربوط به نظارت و داوری طرح های تحقیقاتی

 

ردیف عنوان فرم
۱ فرم داوری طرح تحقیقاتی
۲ فرم تعیین ناظر طرح
۳ فرم تایید گزارش طرح تحقیقاتی توسط ناظر
۴ پرسشنامه نظارت بر مقاله طرح های پژوهشی
۵  قرارداد  اجرای طرح تحقیقاتی

 

 

 

 

فرم های مربوط به طرح های تحقیقاتی مشترک (تفاهم نامه ها)

 

ردیف عنوان فرم
۱  تفاهم نامه همکاری با دانشگاه 
۲ تفاهم نامه پروزه های تحقیقاتی چند مرکزی داخلی
۳ تفاهم نامه پروژه های تحقیقاتی چند مرکزی داخلی-درون دانشگاهی
۴ تعهدنامه فی مابین معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه و اعضای هیئت علمی
۵

 

 

 

 

فرم های مربوط به کمیته اخلاق

 

ردیف عنوان فرم
۱ نمونه فرم رضایت نامه آگاهانه آزمودنی انسانی
۲ چک لیست کار با حیوانات آزمایشگاهی
۳ فرم تعهد رعایت اصول اخلاق درپژوهش های علوم پزشکی

 

 

 

 

 

فرم های مربوط به گزارش پیشرفت و نهایی طرح های تحقیقاتی

 

ردیف عنوان فرم
۱ فرمت گزارش پیشرفت طرح های تحقیقاتی مصوب
۲ فرمت گزارش نهایی طرح های تحقیقاتی مصوب 

 

 

 

 

 

فرم های مربوط به کمیته علم سنجی و جایزه مقالات

 

ردیف عنوان فرم
۱  فرم درخواست جایزه مقالات  

 

 

 

 

فرم های متفرقه

ردیف عنوان فرم
۱ تبدیل وضعیت طرح پژوهشی به طرح پایان نامه ای
۲ فرم درخواست افزودن همکار به طرح پژوهشی مصوب معاونت پژوهشی و فناوری

 

فرم شرکت در کنگره داخلی و خارجی

۱  فرم درخواست شرکت در کنگره داخلی 
۲ فرم درخواست شرکت در کنگره خارجی 
۳ فرم درخواست کمک هزینه مالی جهت همایش های داخلی

 

فرم های شورای انتشارات

 ۱ فرم ارزشیابی آثار ترجمه  
۲  فرم درخواست تالیف کتاب  
۳ فرم درخواست ترجمه کتاب 

 

فرم های طرح های اختراعی 

۱ فرم تصویب نامه طرح های اختراعی 
۲ قرارداد نمونه سازی ثبت اختراع