آیین نامه های کمیته اخلاق در پژوهش

_ راهنمای کشوری اخلاق در انتشار آثار پژوهشی علوم پزشکی

 

_ راهنمای کارآزمایی بالینی مطلوب در ایران

 

_ راهنمای انجام مطالعات بالینی در ایران (خلاصه کاربردی)

 

_ دستورالعمل رسیدگی به تخلفات پژوهشی

 

_ راهنمای اخلاقی کارآزمایی های بالینی در جمهوری اسلامی ایران

 

_ راهنمای اخلاقی پژوهش با سلول‌های بنبادی در جمهوری اسلامی ایران

 

_ راهنمای اخلاقی پژوهش بر روی عضو و بافت انسانی در جمهوری اسلامی ایران

 

_ راهنمای اخلاقی کارآزمایی های بالینی

 

_ راهنمای اخلاقی پژوهش های ژنتیک

 

_ راهنمای اخلاقی پژوهش بر گامت و جنین

 

_ راهنمای اخلاقی پژوهش های پیوند عضو و بافت

 

_ راهنمای اخلاقی پژوهش بر حیوانات

 

_ راهنمای اخلاقی پژوهش بر گروه های خاص

 

دستورالعمل مسئولیت اجرای کارآزمایی های بالینی در همکاری باشرکت های دارویی،تجهیزات پزشکی وسایرموسسات خصوصی

 

روند صدور شناسه(کد) مصوبه اخلاق کمیته های اخلاق در پژوهش دانشگاهی و سازمانی_

 

دستورالعمل ملی انجام پژوهش های زیست پزشکی باهزینه دریافت شده از شرکت کنندگان/بیماران 

 

_دستورالعمل تحقیقات مرتبط با فراورده های گیاهی و سنتی