وظایف شورای پژوهشی

وظایف شورای آموزشی و  پژوهشی دانشکده به شرح زیر است :

 

بند ۱ – بررسی وتصویب طرحهای پژوهشی پیشنهادی ارسالی و ارائه آن مدیر پژوهشی دانشکده

تبصره ۱ : شورای پژوهشی دانشکده درصورت لزوم می تواند با تائید معاون پژوهشی دانشکده ، بررسی واظهار نظر طرحهای تحقیقاتی را به کمیسیونهای تخصصی شورا و یا افراد صاحب نظر دیگر ارجاع دهد.

تبصره ۲ : شورای پژوهشی دانشکده موظف است طرحهای مورد تائید داوران را حداکثر ظرف مدت  دو ماه مورد بررسی و اظهار نظر قرار دهد.

 

بند ۲ – تدوین سیاستهای پژوهشی دانشکده ، باتوجه به خط مشی پژوهشی دانشکده

 

بند ۳ – مطالعه و پیشنهاد راهکارهای ایجاد انگیزه و علاقه در اعضای هئیت علمی دانشکده به معاونت پژوهشی دانشکده

 

بند ۴ –  همکاری با معاونت پژوهشی دانشکده در راستای تدوین اولویتهای پژوهشی دانشکده

 

بند ۵ – تشویق  به انجام پژوهشهای بین گروهی و بسترسازی لازم جهت هماهنگی اینگونه پژوهش ها

 

بند ۶ – تشویق مجریان طرح به ارائه نتایج پژوهشهای پایان یافته به موسسات ذیربط جهت کاربرد آن در عرصه های مختلف علمی ازطریق  معاونت پژوهشی دانشکده

 

بند ۷ – تنظیم گزارش سالیانه فعالیتهای پژوهشی دانشکده و ارائه آن به معاونت پژوهشی دانشکده

 

بند ۹ – بررسی و اظهارنظر در مورد سمینارها ، کنگره ها و کارگاه های پیشنهادی