اعضاء شورای پژوهشی

نام و نام خانوادگی رشته تحصیلی شماره تماس تلفن داخلی
دکتر حکیمه اکبری دکترای آناتومی ۰۷۱۵۲۴۴۸۱۰۵ ۲۷۴
دکتر احمد عبدالهی فوق تخصص جراحی سرطان ۰۷۱۵۲۴۴۸۱۰۵ ۲۷۲
آقای علی یار پیروزی کارشناس ارشدسلولی تکوینی ۰۷۱۵۲۴۴۸۱۰۵ ۴۲۵
دکتر محمد جعفری دکترای ایمونولوژی ۰۷۱۵۲۴۴۸۱۰۵ ۲۴۰
دکتر زینب کریمی دکترای بیوتکنولوژی ۰۷۱۵۲۴۴۸۱۰۵ ۲۴۵
دکتر مهدی برازش دکترای بیوتکنولوژی ۰۷۱۵۲۴۴۸۱۰۵
آقای عباس سلمانی کارشناس ارشد فیزیولوژی ۰۷۱۵۲۴۴۸۱۰۵ ۲۰۵
آقای مجید دژبخت کارشناس ارشد هوشبری ۰۷۱۵۲۴۴۸۱۰۵
خانم صدیقه یگانه کارشناس ارشد پرستاری ۰۷۱۵۲۴۴۸۱۰۵
خانم فوزیه فرجی کارشناس ارشد پرستاری ۰۷۱۵۲۴۴۸۱۰۵
آقای مهدی قوامی زاده کارشناس ارشد بیوشیمی بالینی ۰۷۱۵۲۴۴۸۱۰۵
آقای سجاد پوریوسف کارشناس ارشد پرستاری ۰۷۱۵۲۴۴۸۱۰۵
آقای روح اله روهنده کارشناس ارشد آمار زیستی ۰۷۱۵۲۴۴۸۱۰۵