اعضاء شورای پژوهشی

نام و نام خانوادگی رشته تحصیلی شماره تماس تلفن داخلی
دکتر مهدی محسن زاده دکترای بیولوژی تولیدمثل ۰۷۱۵۲۴۴۸۱۰۵ ۲۰۹
دکترحکیمه اکبری دکترای آناتومی ۰۷۱۵۲۴۴۸۱۰۵ ۲۴۱
علی یار پیروزی کارشناس ارشدسلولی تکوینی ۰۷۱۵۲۴۴۸۱۰۵ ۳۲۳
مهدی قوامی زاده کارشناس ارشد بیوشیمی ۰۷۱۵۲۴۴۸۱۰۵ ۲۴۰
مرضیه کارگر جهرمی کارشناس ارشد پرستاری ۰۷۱۵۲۴۴۸۱۰۵ ۲۴۵
فاطمه محسنی کارشناس ارشد پرستاری ۰۷۱۵۲۴۴۸۱۰۵ ۲۵۴