معرفی واحد علم سنجی

این واحد بر آن است تا از طریق بررسی و ارزشیابی مستمر تولیدات علمی دانشگاه، مراکز تحقیقاتی و سایر واحدهای تابعه، در راستای ارتقاء کمی و کیفی تولیدات علمی و اعتلای جایگاه علمی دانشگاه و کشور گام بردارد.

فعالیت های این واحد شامل:

کارشناسی و ارزشیابی مقالات دانشگاه

تخصیص جایزه مقالات

رصد کردن تولیدات علمی دانشگاه های علوم پزشکی ایران

معرفی شاخص های علم سنجی

معرفی ایندکس های معتبر در حوزه علم سنجی

معرفی مجلات معتبر علمی ایران