معرفی کمیته تحقیقات دانشجویی

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی که از این پس کمیته نامیده می شود، تحت حمایت و نظارت معاونت پژوهشی دانشکده و بر اساس قوانین و رسالت های دانشکده و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی فعالیت می کند.

اهداف:

  1. ایجاد بستر مناسب برای شکوفایی، رشد و اعتلای علمی و پژوهشی دانشجویان و تربیت پژوهشگران و مدیران آینده کشور
  2. نهادینه ساختن فعالیت های پژوهشی در بین دانشجویان
  3. توانمند سازی دانشجویان در زمینه پژوهش از طریق شیوه های مختلف آموزش نظری و عملی
  4. ترویج و ارتقای مهارت و فرهنگ پژوهش در دانشجویان دانشکده

۵٫ایجاد زمینه مناسب به منظور حمایت های مادی و معنوی دانشکده از فعالیت های علمی دانشجویان

  1. بهبود رابطه علمی پژوهشی اساتید و دانشجویان