اعضای شورای انتشارات

نام و نام خانوادگی

سمت

دکتر حکیمه اکبری

معاون آموزش، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی

علی یار پیروزی

مدیر پژوهشی دانشکده

دکتر مهدی محسن زاده

عضو هیئت علمی

دکتر محمد جعفری

عضو هیئت علمی

امیر منصوری

عضو هیئت علمی

اسماعیل پارسایی منش

عضو هیئت علمی

فاطمه حیدری

عضو هیئت علمی

فوزیه فرجی

عضو هیئت علمی

سیدعدنان کشفی

کارشناس پژوهشی دانشکده