اعضای شورای انتشارات

نام و نام خانوادگی

سمت

دکتر مهدی محسن زاده

معاون آموزش،تحقیقات و دانشجویی فرهنگی

دکتر حکیمه اکبری

رییس دانشکده پرستاری و پیراپزشکی

علی یار پیروزی

مدیر پژوهشی دانشکده

امیر منصوری

عضو هیئت علمی

فاطمه محسنی

عضو هیئت علمی