اعضای فعلی شورای پژوهشی دانشکده علوم پزشکی گراش به شرح زیر است:

 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته / سمت

تلفن داخلی

1

دکتر حکیمه اکبری

آناتومی پزشکی / رئیس شورا

274

2

دکتر احمد عبدالهی

فوق تخصص جراحی سرطان / رئیس دانشگاه

270

3

آقای علی یار پیروزی

بیولوژی تکوینی / دبیر شورا

430

4

دکتر علی اصغر خالقی

متخصص طب اورژانس / معاون درمان

280

5

آقای مسعود محمدی

اپیدمیولوژی / عضو هیئت علمی

249

6

دکتر زینب کریمی

بیوتکنولوژی / عضو هیئت علمی

450

7

دکتر مهدی برازش

بیوتکنولوژی / عضو هیئت علمی

450

8

دکتر احمد فاطمی

هماتولوژی / عضو هیئت علمی

278

9

آقای اسماعیل پارسایی منش

پرستاری / عضو هیئت علمی

257

10

خانم صدیقه یگانه

پرستاری / عضو هیئت علمی

219

11

خانم فوزیه فرجی

پرستاری / عضو هیئت علمی

275

12

آقای روح اله روهنده

آمار زیستی / مشاور اپیدمیولوژی شورا

238