معاونت تحقیقات و فناوری مجری و هدایت کننده سیاسـتهـای متخـذه در شـورای پژوهشی دانشکده در واحدهای خود می باشد. بطور کلـی وظیفـه معاونـان پژوهـشی دانشکدهها/ مراکز/ پژوهشکده مشارکت و همکـاری در تعیـین اهـداف. اسـتراتژیها و سیاستهای پژوهشی دانشکده در جهت ارتقاء کمی و کیفی پژوهش، هدایت و تـشویق پژوهشگران در تحقیقات پایه ای و کاربردی برای خدمت به صـنعت کـشور و جامعـه علمی است. از این رو، با توجه به امور مختلف و متعدد، در این ارتباط وظایف مهمی بر عهده معاونان پژوهشی واحدها خواهد بود.

این امور شامل بخـشهـای اصـلی: امـور پژوهشی، ارتباط با صنعت، روابط بین الملل و کتابخانه میشـود کـه در زیـر بـه آنهـا اشاره شده است

 

امور پژوهشی:

– تشکیل جلساتی تحت عنوان کمیته پژوهشی

 

– حضور مستمر در جلسات شورای پژوهشی دانشکده و انتقال اطلاعـات، مـصوبات، پیشنهادات و ۰۰۰ شورای پژوهشی به دانشکده/ پژوهـشکده/ مرکـز و طـرح نقطـه نظرات واحد مربوطه در شورای پژوهشی دانشکده

 

– بررسی و ارزیابی فرمهای تعریف پروژه (طرح جدید و ادامه دار) و ارسال بموقع آنها پس از تأئید کمیته پژوهشی

 

-بررسی گزارشات پیشرفت کار، کنترل و نظارت بر رعایت چارچوبهای اعلام شده و ارسال بموقع آنها پس از تأئید کمیته پژوهشی

 

– ایجاد بایگانی منظم فعالیتهای پژوهشی واحد مربوطه

 

– برگزاری همایش دستاوردهای پژوهـشی و مـشارکت در برگـزاری نمایـشگاهها و جشنواره

 

– فراهم آوردن امکانات مناسب جهت ارائه گزارشهای پژوهشی واحد مربوطه

 

-بررسی درخواست اعضاء هیأت علمی برای شرکت در همـایشهـای بـین المللـی، کنترل مدارک با توجه به ضوابط موجود و تأئید اعتبار علمی همایش

 

– ارسال درخواستهای مربوط به مـسافرتهـای خـارج از کـشور بـرای شـرکت در همایشهای بین المللی