تعریف : شورای پژوهشی دانشکده مرجعی است که به منظورپیگیری واجرای وظایفی که متعاقبا به آن محول می شود ، تشکیل می شود.

– ترکیب اعضای این شورا به شرح زیر است:

الف – رئیس دانشکده علوم پزشکی

ب- معاون پژوهشی دانشکده علوم پزشکی

پ – مدیر پژوهشی دانشکده علوم پزشکی

ت – چند نفر از اعضای هیئت علمی صاحب نظر به پیشنهاد معاون پژوهشی دانشکده و تائید ریاست دانشکده

د – مشاور اپیدمیولوژی و یا آمار زیستی

تبصره  : ابلاغ اعضای شورای پژوهشی دانشکده بوسیله رئیس دانشکده و برای مدت دو سال صادر می شود.

– ضوابط تشکیل شورای پژوهشی دانشکده به شرح زیراست:

بند۱ – اعضای شورای پژوهشی دانشکده باید در زمینه های تحقیقاتی فعالیت داشته و دوره های روش تحقیق مقدماتی و تکمیلی را گذرانده باشند.

بند۲ – شورای پژوهشی دانشکده هر ماه یکبار تشکیل می شود ودر صورت لزوم وبه صلاحدید معاون پژوهشی دانشکده جلسات فوق العاده نیز برگزار خواهد نمود.

بند۳ – جلسات شورای پژوهشی دانشکده با حضور نصف بعلاوه یک اعضا رسمیت می یابد.

بند۴ – معاون پژوهشی دانشکده ، فردی را که ترجیحا از اعضای همین شورا میباشد ، بعنوان دبیرشورای پژوهشی دانشکده انتخاب و معرفی خواهد کرد.

بند ۵ – برای تشکیل شورا حضور رئیس یا معاون پژوهشی دانشکده به عنوان رئیس جلسه ، الزامی است.

بند۶ – مصوبات شورای پژوهشی دانشکده  باید طی صورتجلسه ای به امضا شرکت کنندگان حاضر در جلسه رسیده ویک نسخه از آن به حوزه معاونت پژوهشی دانشکده ارسال گردد.