وظایف شورای پژوهشی دانشکده به شرح زیر است:

 

بند 1 - بررسی وتصویب طرح‌های پژوهشی پیشنهادی ارسالی و ارائه آن به مدیر پژوهشی دانشکده

تبصره 1 : شورای پژوهشی دانشکده درصورت لزوم می‌تواند با تائید معاون پژوهشی دانشکده‌، بررسی واظهار نظر طرح‌های تحقیقاتی را به کمیسیون‌های تخصصی شورا و یا افراد صاحب نظر دیگر ارجاع دهد.

تبصره 2 : شورای پژوهشی دانشکده موظف است طرح‌های مورد تائید داوران را حداکثر ظرف مدت دو ماه مورد بررسی و اظهار نظر قرار دهد.

تبصره 3 : شورا می‌تواند طرحی را رد کند یا جهت ویرایش به مجری ارجاع دهد تا پس از اصلاحات مد نظر شورا، در جلسات بعدی شوار دوباره مورد بررسی قرار گیرد. بدیهی که این چرخه می‌تواند بارها تکرار شود.

بند 2 - تدوین سیاست‌های پژوهشی دانشکده، باتوجه به خط مشی پژوهشی دانشکده

بند 3 - مطالعه و پیشنهاد راهکارهای ایجاد انگیزه و علاقه در اعضای هئیت علمی دانشکده به معاونت پژوهشی دانشکده

بند 4 -  همکاری با معاونت پژوهشی دانشکده در راستای تدوین اولویت‌های پژوهشی دانشکده

بند 5 – تشویق به انجام پژوهش‌های بین گروهی و بسترسازی لازم جهت هماهنگی اینگونه پژوهش ها

بند 6 - تشویق مجریان طرح به ارائه نتایج پژوهشهای پایان یافته به موسسات ذیربط جهت کاربرد آن در عرصه‌های مختلف علمی ازطریق  معاونت پژوهشی دانشکده

بند 7 - تنظیم گزارش سالیانه فعالیت‌های پژوهشی دانشکده و ارائه آن به معاونت پژوهشی دانشکده

بند 9 - بررسی و اظهارنظر در مورد سمینارها ، کنگره‌ها و کارگاه‌های پیشنهادی