آرشیو
پژوهشگر برتر سه ماهه ابتدایی ۱۴۰۰ انتخاب شد

21 تیر 1400

انتخاب پژوهشگر برتر

پژوهشگر برتر سه ماهه ابتدایی ۱۴۰۰ انتخاب شد

کارگاه آشنایی با سامانه پژوهان برگزار شد

05 اردیبهشت 1400

کارگاه آشنایی با سامانه پژوهان

کارگاه آشنایی با سامانه پژوهان برگزار شد

آرشیو
کسب مجوز تاسیس کمیته تخصصی اخلاق در کار با حیوانات آزمایشگاهی

18 شهریور 1400

تاسیس کمیته تخصصی اخلاق کار با حیوانات

کسب مجوز تاسیس کمیته تخصصی اخلاق در کار با حیوانات آزمایشگاهی