کمیته اخلاق در پژوهش چیست؟

 

کمیته اخلاق در پژوهش‌های علوم پزشکی دانشکده علوم پزشکی گراش با ترکیب معاونت پژوهشی دانشکده علوم پزشکی گراش (رییس کمیته)، مدیر پژوهشی (دبیر کمیته)، مدرس اخلاق پزشکی، اپیدمیولوژیست، مشاور امور حقوقی، محقق برجسته از عالمان مذهبی مسلط به مسائل فقهی و آشنا با موازین حقوقی و پزشکی است.

این کمیته، درحوزه وظایف و اختیارات خود، به بررسی طرح‌های تحقیقاتی علوم پزشکی از حیث ملاحظه‌های شرعی، حقوقی و اخلاقی از قبیل، رضایت آزمودنی، رعایت حقوق و آزادی آزمودنی، حفظ آزمودنی از خطرهای احتمالی تحقیق، رعایت محرمانگی، رعایت حقوق همکاران، استفاده صحیح از اطلاعات، حفظ ارزش‌های اسلامی در انتخاب موضوع می‌پردازد و در پایان نتیجه و‌ رأی خود را به طور شفاف، با ذکر دلیل و به طور مکتوب به اطلاع مجری می‌رساند.